อาชญากรรม ในชนบทเพิ่มขึ้นจากวิกฤตค่าครองชีพ

อาชญากรรม การโจรกรรมปศุสัตว์ ยานพาหนะ และเชื้อเพลิงของเกษตรกรกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากวิกฤตค่าครองชีพของสหราชอาณาจักร ตามรายงานอาชญากรรมในชนบทฉบับใหม่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากอาชญากรรมในชนบทระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมนั้นสูงกว่าปี 2564 ถึง 40% จากผู้ประกันตน NFU Mutual กล่าว โดยเตือนว่าราคาอาหารที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้การขโมยปศุสัตว์เพิ่มขึ้นอีก และเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร NFU ต้องการให้รัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานระดับชาติเพื่อจัดการกับอาชญากรรมในชนบท David Exwood รองประธาน...